Izolovani odseci

ŠINSKE GLAVE
Šinske glave su delovi šinskog strujnog kola , koje su ugrađene pored koloseka i koje služe za neposredno napajanje i kontrolu izolovanog odseka (šina) sa jednog kraja, kao i da sa drugog kraja izolovanog odseka vrate napon u relejnu prostoriju do prijemnika (kolosečnog relea). Sastoje se od kućišta, poklopca, postolja, kablovskih uvodnica sa zaštitnom cevi, otpornika ili kondenzatora sa prigušnicom i priključnice.
Na elektrificiranim prugama koriste se:

sinska glavaŠinska glava

  • BsSk 1727/141 prosta napojna glava
  • BsSk 1727/142 dvostruka napojna glava
  • BsSk 1727/143 prosta relejna glava
  • BsSk 1727/144 dvostruka relejna glava
  • BsSk 1727/146 relejna glava
  • BsSk 1727/147 napojna šinska glava

KOLOSEČNA PRIGUŠNICA
Kolosečna prigušnica služi da na elektrificiranim prugama razdvoji povratni vod struje vuče od struje za šinsko strujno kolo izolovanog odseka. Prigušnica ima dvojaku ulogu : omogućuje povratnoj struji vuče galvanski kontinuitet preko izolovanog sastava i onemogućuje prolazak struje napajanja prostornog odseka u naredni prostorni odsek. Prema načinu upotrebe može da bude napojna ili relejna. Na napojnoj strani, kolosečna prigušnica transformiše napon iz napojnog transformatora u napon koji je potreban za napajanje izolovanog odseka. Na relejnoj strani, na kraju prostornog odseka, transformiše kolosečni napon na potrebnu vrednost za privlačenje kontrolnog relea. Postavlja se u betonsko kućište pored šina, neposredno kod izolovanog šinskog sastava.

Kolosečna prigušnicaKolosečna prigušnica

KARAKTERISTIKE
Nominalni ulazni napon – 1V
Nominalna frekvencija šinskog strujnog kola – 83 1/3 Hz
Ulazna impedansa priključene kolosečne prigušnice – 140-160 mΩ
Težina kolosečne prigušnice – 65 kg
Dimenzije – 550×290x270 mm